Statut przedszkola

Statut Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasie Radio”
Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ,,Ptasie Radio" zwane dalej Przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną.
 2. Pełna nazwa placówki brzmi:
  Przedszkole Integracyjne ,,Ptasie Radio”
  31-344 Kraków, ul. Ojcowska 51
  tel.: 608 336 939 ·
  NIP: 678-22-24-141
  Regon: 351286616
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Małopolski Kurator Oświaty
 4. Podstawa prawna działania Przedszkola.
  Przedszkole działa zgodnie z niniejszym Statutem i obowiązującymi
  przepisami prawa (Ustawa o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe).

Rozdział Il Cele i zadania przedszkola

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  Celem przedszkola jest:
  1. sprawowanie opieki nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
  2. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
  3. wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
  4. współdziałaniu z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

§ 3

 1. Do podstawowych zadań przedszkola należy:
  1. zapewnianie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
  2. kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i wobec życia
  3. kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych
  4. sprawowanie opieki odpowiedniej do potrzeb dzieci oraz możliwości przedszkola, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
  5. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
  6. przygotowanie dzieci do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem
  7. wyrównanie szans u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
  8. zapewnienie dziecku warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, rozwijanie jego sprawności ruchowej oraz kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa
  9. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie 
  10. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

§ 4

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej
  przedszkola są:
  1. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w ramach podstawy programowej przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu 
  2. zajęcia dodatkowe
  3. zajęcia wyrównawcze i indywidualne.

§ 5

 1. Przedszkole sprawuje opieką nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie, wyposażonym w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, pod stałą opieką nauczycieli.
 3. Wszyscy pracownicy przedszkola są zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zasadami ochrony zdrowia i życia dziecka.

§ 6

 1. Przedszkole organizuje obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich dzieci do niego uczęszczających.
 2. Jeżeli rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola nie wyrażają zgody na ubezpieczenie dziecka, zobowiązani są do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej swojego dziecka.

§ 7

 1. Nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu nie mogą podawać dzieciom żadnych lekarstw ani środków farmaceutycznych, oprócz sytuacji w których powinni opatrzyć rany powstałe w wyniku drobnych skaleczeń używając do tego celu środków opatrunkowych i dezynfekujących znajdujących się w apteczce.
 2. W przypadku pogorszenia się samopoczucia dziecka, lub wystąpienia objawów choroby nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka; a w sytuacji tego wymagającej do wezwania pomocy służb medycznych.
 3. Po zakończonych zajęciach w przedszkolu dziecko jest wydawane wyłącznie rodzicom lub osobom upoważnionym zapisanym w kwestionariuszu przedszkolaka do odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Gdy po zakończeniu zajęć w przedszkolu dziecko pozostaje nieodebrane i nie można skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, nauczyciel może wezwać policję w celu podjęcia dalszych czynności.

§ 8

 1.  Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) lub osoba upoważniona przez rodziców, która może przejąć odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo.
 2. Rodzic przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w momencie powiadomienia nauczyciela o odebraniu dziecka.
 3. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu.

§ 9

 1. W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. Może on wyznaczyć inną osobę do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści (psycholog, logopeda, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy specjalni).
 4. Do zadań nauczycieli i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
  • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,
  • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.
 5.  Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 6. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  4. porad i konsultacji.
 7. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną dyrektor ustala formę udzielania pomocy, oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku planują pracę z dzieckiem poprzez opracowanie programu pracy indywidualnej. 
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dokumentują w dziennikach zajęć.
 9. Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej program pracy oraz jego realizację na poszczególnych zajęciach wpisują do dziennika zajęć specjalistycznych.
 10. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniają przynajmniej dwa razy do roku (w styczniu i czerwcu) efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań, mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
 11. W przypadku gdy pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.
 12. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 13. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół do udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej, w skład którego wchodzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem.
 14. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologicznopedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

Rozdział III Organy przedszkola

§ 10

 1. Organami przedszkola są:
  1. dyrektor przedszkola
  2. rada pedagogiczna;

§ 11

 1. Dyrektor przedszkola
  1. reprezentuje placówkę na zewnątrz
  2. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego
  3. odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi
  4. ma głos decydujący w sprawach spornych dotyczących przedszkola
  5. ma prawo decydowania w sprawach skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
  6. ma prawo do ustalania wysokości opłat za przedszkole
  7. sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli
  8. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników
  9. podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników
  10. kontroluje wykonywanie obowiązków przez pozostałych pracowników
  11. tworzy i przedkłada plan pracy oraz arkusz organizacyjny Przedszkola do zatwierdzenia przez Rade Pedagogiczną
  12. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały
  13. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działaniu przedszkola
  14. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami.

§ 12

 1. Rada Pedagogiczna:
  1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna.
  2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu oraz dyrektor przedszkola.
  3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
  4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków.
  5. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady pedagogicznej i dokumentowania jej pracy określa regulamin Rady Pedagogicznej, który stanowi integralną część statutu. 

Rozdział IV Organizacja przedszkola

§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Jeden oddział Przedszkola może liczyć do 20 dzieci.
 3. Dzieci z każdej grupy wiekowej mają prowadzone zajęcia dydaktyczne z  uwzględnieniem wielopoziomowości.
 4. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjęte dzieci, które nie ukończyły 2,5 roku życia.
 5. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 6. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku.

§ 14

 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 15

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  1. sale zajęć dla poszczególnych grup,
  2. kuchnię,
  3. łazienkę dla dzieci i personelu,
  4. szatnię,
  5. pomieszczenie administracyjno - gospodarcze,
  6. ogród zabaw,
  7. salę SI,
  8. salę terapeutyczną.
 2. Dzieci mają możliwości codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku wychowanków.
 3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 16

 1. W przedszkolu, w ramach odpłatności prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe oraz dydaktyczne. Przedszkole organizuje również zajęcia dodatkowe: język angielski, taniec, dogoterapia, judo.
 2. Na wniosek rodziców mogą być prowadzone inne zajęcia dodatkowo płatne przez rodziców.
 3. Zajęcia dodatkowe odbywające się w przedszkolu prowadzone są przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje.
 4. Osoby prowadzące poszczególne zajęcia mają obowiązek prowadzenia ich dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17

 1. W przedszkolu są trzy oddziały integracyjne.

§ 18

 1. Szczegółową organizacją wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez osobę prowadzącą przedszkole.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności liczbę oddziałów, liczbę pracowników zatrudnionych w przedszkolu, liczbę miejsc w placówce, liczbę dzieci zapisanych do placówki, czas pracy pracowników. 

§ 19

 1. Organizacje pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

Rozdział V Zasady odpłatności

§ 20

 1. Przedszkole jest placówką oświatową niepubliczną, finansowaną przez rodziców.
 2. Na mocy ustawy, przedszkole wykorzystuje przysługującą mu dotację z budżetu gminy.

§ 21

 1. Opłata za przedszkole ustalana jest przez osobę prowadzącą przedszkole.
 2. Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu nie podlega zwrotowi w razie nieobecności dziecka.
 3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca przelewem na konto placówki.
 4. Na wniosek rodziców, w uzasadnionych przypadkach, osoba prowadząca przedszkole może częściowo obniżyć wysokość opłaty za przedszkole.
 5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników Przedszkola. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala firma cateringowa.
 6. Koszt wyżywienia dziecka w pełni pokrywany jest przez rodziców lub opiekunów; opłata ta pobierana jest z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca, a pod koniec danego miesiąca następuje rozliczenie.
 7. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywienia, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. Zwrotowi podlega stawka za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku gdy absencja zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością.

§ 22

 1. Szczegółowe zasady odpłatności oraz zajęcia dodatkowe organizowane w ramach opłat ustalane są na każdy rok szkolny.
 2. Inne zajęcia dodatkowe są organizowane na życzenie rodziców i płatne oddzielnie.

Rozdział VI Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 23

 1. Nauczyciele zatrudniani i zwalniani są przez dyrektora przedszkola - zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami pedagogicznymi i na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Czas pracy nauczyciela jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych, który ustala Dyrektor w umowie o pracę. Dyrektor określa wynagrodzenie nauczycieli.
 2. Wysokość wynagrodzenia zależy od kwalifikacji, stażu pracy oraz sposobu wykonywania obowiązków przez nauczycieli.
 3. W szczególności brany jest pod uwagę stosunek do dzieci, przygotowanie do zajęć, kreatywność w pracy z dziećmi i pomysłowość w trakcie wprowadzania zagadnień edukacyjnych.
 4. Każda grupa dzieci powierzona jest opiece odpowiedniej liczbie nauczycieli, zgodnie z organizacją pracy w danym roku. Jeden z nauczycieli w grupie posiada wykształcenie specjalistyczne. W wypadku absencji chorobowej lub innej obydwu nauczycieli, grupą opiekuje się inny, wskazany przez dyrektora nauczyciel; lub następuje łączenie grup.
 5. W Przedszkolu zatrudnia się dodatkowo personel specjalistyczny: logopedę, psychologa, terapeutę integracji sensorycznej, rehabilitanta. 

§24

 1. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
  1. W zakresie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci:
   1. zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej bezpieczeństwo do momentu przekazania dziecka upoważnionej osobie
   2. zwrócenie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku i zgłoszenie dyrektorowi lub w nagłych wypadkach interweniowanie bezpośrednio okazywanie jak najdalej idącej przezorności
   3. zapoznanie się z przepisami BHP oraz rozporządzaniem MEN w sprawie ogólnych przepisów BHP w szkołach i placówkach publicznych.
  2. W zakresie pracy opiekuńczej:
   1. przejawianie miłego i serdecznego stosunku do dzieci
   2. zaspakajanie ich indywidualnych potrzeb i wymagań
   3. przestrzeganie prawa dziecka do poszanowania jego godności osobistej
   4. chronienia dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
  3. W zakresie pracy wychowawczej:
   1. gruntowne poznanie dzieci i ich warunków środowiskowych
   2. stosowanie indywidualizacji pracy wychowawczej
   3. podejmowanie działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych korektywnych
   4. oddziaływanie własnym przykładem
   5. pomoc w obsłudze dzieci
   6. wskazywanie sposobów rozwiązywania konfliktów wśród dzieci.
  4. W zakresie pracy dydaktycznej:
   1. rozwój własny nauczyciela poprzez uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, warsztatach i innych formach doskonalących pracę nauczyciela
   2. doskonalenie form i metod pracy z dziećmi i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników
   3. podnoszenie poziomu umysłowego dzieci poprzez ustawiczną pracę nad ich rozwojem wykorzystując kontakty z otaczającą rzeczywistością.
  5. W zakresie współpracy z rodzicami i środowiskiem:
   1. dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola poprzez kontakty indywidualne i zebrania grupowe
   2. tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku
   3. wykazanie się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym
   4. poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dzieci
   5. ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i włączenie ich w działalność przedszkola.
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału:
  1. sporządza tygodniowe plany pracy
  2. odnotowuje realizacje zajęć w dzienniku zajęć
  3. gromadzi informacje o dzieciach w arkuszach obserwacji,
 3. Nauczyciel planuje pracę w cyklach tygodniowych.
 4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych.

Rozdział VII Rodzice.

§ 25

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do: 
  1. znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale — tablice ogłoszeń, rozmowy indywidualne
  2. uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju — rozmowy indywidualne, wystawy prac, występy dzieci
  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
  4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi nadzoru pedagogicznego
  5. uczestniczenia w zebraniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

§ 26

 1. Rodzice zobowiązani są do:
  1. zapewnienia dziecku odpowiedniego ubrania stosownie do pory roku, umożliwiającego pobyt na świeżym powietrzu
  2. terminowego uiszczania opłat za przedszkole
  3. przekazania pełnej informacji dotyczącej stanu zdrowia i informacji dziecka.

Rozdział VIII Prawa i obowiązki dziecka

§27

 1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczodydaktycznego
  2. akceptacji jego osoby
  3. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
  4. zapewnienia indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
  5. partnerskiej rozmowy na każdy temat
  6. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych
  7. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
  8. możliwości skorzystania z opieki osób odpowiedzialnych, zaangażowanych, do których zawsze może się zwrócić
  9. zawierania umów z dorosłymi
  10. badania i eksperymentowania
  11. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
  12. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczony
  13. zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
  14. nauki
  15. akceptacji, tolerancji i miłości ze strony wszystkich pracowników przedszkola
  16. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej
  17. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczodydaktycznym.

§ 28

 1. 1. Do obowiązków dziecka w szczególności należą:
  1. szanowanie swojego kolegi oraz wytworów jego pracy
  2. słuchanie oraz reagowanie na polecenia nauczyciela
  3. przestrzeganie ustalonych zasad w grupie
  4. okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom
  5. szanowanie poglądów i przekonań innych osób
  6. troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci
  7. staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola
  8. nie oddalanie się od grupy
  9. zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

§ 29

 1. 1. Właściciel przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
  1. nieuczęszczanie dziecka do przedszkola przez 1 miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) przyczyny nieobecności
  2. nie uiszczania przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za przedszkole przez okres jednego miesiąca
  3. niewłaściwego zachowania się dziecka, zagrażającego bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych wychowanków przedszkola. 

Rozdział IX Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

§ 30

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. W szczególnych uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończy 2,5 roku.

§ 31

 1. Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rekrutacja dzieci prowadzona jest w trybie ciągłym. W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych dzieci przyjmowane są w ciągu roku szkolnego.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor ze szczególnym zwróceniem uwagi na przygotowanie placówki pod kątem organizacyjnym do przyjęcia dziecka z daną niepełnosprawnością.
 3. Dobór dzieci niepełnosprawnych do grupy musi się odbywać z zachowaniem takich proporcji, które umożliwią harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczo-rewalidacyjną.
 4. Rodzice dziecka niepełnosprawnego zobowiązani są dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
 5. Dzieci z Ukrainy przyjmowane są na takich samych zasadach co dzieci z Polski. Warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka z Ukrainy jest wolne miejsce w placówce.

Rozdział X Postanowienia końcowe.

§ 32

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  1. a. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola
  2. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola osobom zainteresowanym.
 3. 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Statut oraz wszelkie zmiany w nim dokonywane mogą być przygotowywane oraz opiniowane przez radę pedagogiczną.
 6. Statut oraz wszelkie zmiany w nim dokonywane zatwierdzane są przez osobę prowadzącą przedszkole.
 7. Na mocy niniejszego statutu organ przedszkola, nauczyciele, pozostali pracownicy przedszkola oraz rodzice w przypadku wprowadzenia stanu epidemicznego zobowiązują się przestrzegać wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku od lat 3.
 8. Dyrektor Przedszkola na mocy niniejszego statutu zobowiązuje się w formie elektronicznej przy wykorzystaniu wskazanych przez rodziców adresów e-mail, informować rodziców o obowiązujących wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego wskazanych w § 32 ust. 7 niniejszego Statutu oraz o ich zmianie.
 9. Na mocy niniejszego statutu Dyrektor Przedszkola zobowiązuje się nadto przekazać treść wytycznych wskazanych w § 32 ust. 7 niniejszego Statutu nauczycielom oraz pozostałym pracownikom przedszkola.
 10. W przypadku wprowadzania przez organy państwowe stanu epidemicznego postanowienia niniejszego statut tracą moc w zakresie ich sprzeczności z postanowieniami wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w
  wieku od lat 3.
 11. W przypadku wprowadzenia przez organy państwowe stanu epidemicznego:
  1. kontakt rodziców z placówką przedszkola odbywać się będzie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość,
  2. rodzice i dziadkowie uczestniczyć będą w przedstawieniach dzieci m.in. z okazji dnia mamy, dnia taty, dnia babci i dziadka przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość,
  3. godziny otwarcia placówki przedszkola dostosowane zostaną do ww. wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,
  4. zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki Przedszkola dostosowane zostaną do ww. wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, które to zasady będą bezwględnie przestrzegane zarówno przez pracowników przedszkola, jak i rodziców.
 12. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni w przedszkolu, dyrektor przedszkola, zgodnie z art. 125a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo Oświatowe, jest obowiązany, nie później niż od trzeciego dnia od dnia zawieszenia zajęć zorganizować dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 13. Zawieszenie zajęć może nastąpić w razie wystąpienia na danym terenie:
  1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
  3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1–3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11. 2.
 14. W przypadku zawieszenia zajęć nauczyciele do ich realizacji wykorzystywać będą dostępne technologie informacyjno-komunikacyjne (obsługiwane z poziomu komputerów, tabletów czy smartfonów programy do pracy z dziećmi, multimedialne książeczki, aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym).
 15. Materiały niezbędne do realizacji tych zajęć przekazywane będą dzieciom pocztą elektroniczną na adres a-mail rodzica.
 16. Uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka i rodzica  oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki nauczyciele mogą ustalić inny sposób kontaktu z rodzicem. Kontakt z rodzicami może odbywać się poprzez telefon, e-mail lub inny sposób ustalony z rodzicami, któremu służyć będzie systematyczne odbieranie i przekazywanienauczycielom zadań oraz prac wykonywanych przez dzieci.
 17. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasie Radio” w Krakowie z dnia 1 września 2018 r.
 18. Statut Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasie Radio” w Krakowie w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem: Kliknij, aby pobrać